• گل بیست و چهار : 09123242312 - 22097707

  پروژه خوارزم ( 5 ) // شهرک غرب ـ طراحی و اجرا

  • * پروژه خوارزم *

   * پروژه خوارزم *

  • طراحی، تامین و اجرا // سازه و راه سنگی ـ استخر ـ آبنما ـ گیاهان و درختچه ها

   طراحی، تامین و اجرا // سازه و راه سنگی ـ استخر ـ آبنما ـ گیاهان و درختچه ها

  • طراحی، تامین و اجرا // سازه و راه سنگی ـ استخر ـ آبنما ـ گیاهان و درختچه ها

   طراحی، تامین و اجرا // سازه و راه سنگی ـ استخر ـ آبنما ـ گیاهان و درختچه ها

  • طراحی، تامین و اجرا // سازه و راه سنگی ـ استخر ـ آبنما ـ گیاهان و درختچه ها

   طراحی، تامین و اجرا // سازه و راه سنگی ـ استخر ـ آبنما ـ گیاهان و درختچه ها

  • طراحی، تامین و اجرا // سازه و راه سنگی ـ استخر ـ آبنما ـ گیاهان و درختچه ها

   طراحی، تامین و اجرا // سازه و راه سنگی ـ استخر ـ آبنما ـ گیاهان و درختچه ها

  • خاکبرداری

   خاکبرداری

  • چیدمان دیواره استخر لوبیایی

   چیدمان دیواره استخر لوبیایی

  • چیدمان دیواره استخر لوبیایی

   چیدمان دیواره استخر لوبیایی

  • تکمیل دیواره

   تکمیل دیواره

  • تکمیل دیواره پشت و نصب داربست جهت کار در زمستان

   تکمیل دیواره پشت و نصب داربست جهت کار در زمستان

  • دیواره پشت

   دیواره پشت

  • نصب داربست

   نصب داربست

  • تاسیسات

   تاسیسات

  • حفاظت گرمایی برای گیرش بتنی

   حفاظت گرمایی برای گیرش بتنی

  • آرماتور بندی دیواره استخر لوبیایی

   آرماتور بندی دیواره استخر لوبیایی

  • ساختمان تاسیسات آبنما

   ساختمان تاسیسات آبنما

  • شاتکریت دیواره استخر لوبیایی

   شاتکریت دیواره استخر لوبیایی

  • نصب سنگ های ایستاده آبنما

   نصب سنگ های ایستاده آبنما

  • نصب سنگ های ایستاده آبنما

   نصب سنگ های ایستاده آبنما

  • نصب سنگ های محوطه و پله های جانبی

   نصب سنگ های محوطه و پله های جانبی

  • تکمیل آبنمای پایینی

   تکمیل آبنمای پایینی

  • تکمیل نصب سازه های سنگی

   تکمیل نصب سازه های سنگی

  • انتقال گیاهان و درختچه ها

   انتقال گیاهان و درختچه ها

  • * پروژه خوارزم *

   * پروژه خوارزم *

  • * پروژه خوارزم *

   * پروژه خوارزم *

  • * پروژه خوارزم *

   * پروژه خوارزم *

  • * پروژه خوارزم *

   * پروژه خوارزم *

  • * پروژه خوارزم *

   * پروژه خوارزم *

  • * پروژه خوارزم *

   * پروژه خوارزم *

  • * پروژه خوارزم *

   * پروژه خوارزم *

  • * پروژه خوارزم *

   * پروژه خوارزم *

  • * پروژه خوارزم *

   * پروژه خوارزم *

  • * پروژه خوارزم *

   * پروژه خوارزم *

  • * پروژه خوارزم *

   * پروژه خوارزم *