• گل بیست و چهار : 09123242312 - 22097707

  آبنمای پرده ای ـ پرده آب

  یکی از لطیف ترین مدل های ریزش آب در آبنماهای پرده ای نمایان می شود.  این آبنما قابل کاربرد در طیف های طولی مختلف و ریزش از ارتفاعی کمتر از طول خود است. برای تشکیل پرده آب بسته به محل قرارگیری سازه آبی و ابعاد موجود یا نیازمند ساخت سازه فلزی هستیم و یا در صورت وجود ابعاد مناسب می توانیم از دیواره محل ساخت پرده آبی  استفاده کنیم . به یاد داشته باشیم که در صورت عدم رعایت تناسب در نحوه ورود آب و  تغییرهای ناگهانی در حجم آب ورودی به سازه، پرده آب تشکیل نخواهد شد.

   

   

  پرده آب

   
   

   پرده آب ـ آبنمای پرده ای ـ باکس پرده آب دیواری

   
   

   ///////////////////////////////////////////

   
      پرده اب

   
   

   پرده آب ـ آبنمای پرده ای ـ باکس پرده آب دیواری

   
    /////////////////////////////////////// 
     پرده آب

   
   

  پرده آب ـ آبنمای پرده ای ـ باکس پرده آب دیواری

   
    //////////////////////////////////////